top of page

Pályázati felhívás
2024

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) pályázatot ír ki a 2024. évi

 

APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA


1.    A pályázat célkitűzése

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogterületek, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.

2.    A pályázat feltételei

Pályázni lehet minden olyan, Bsc, Msc, BA, MA vagy – a PhD-fokozatszerzéshez szükséges disszertáció kivételével – bármely posztgraduális képzésben, különösen a szakjogász-képzésben, vagy LLM-képzésben magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más rokon jogterületekkel, főképpen az egyes művészeti ágakra vonatkozó jogi szabályozás tárgyában jött létre. 

A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozat (diplomamunka) a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem került. A pályázaton való részvételt ugyanakkor nem akadályozza, ha a szerző pályaművét más pályázatra is benyújtja, ha annak hivatalos eredményhirdetésére az Apáthy-pályázat benyújtási határidejét követően kerül csak sor.

3.    A pályázók köre

A pályázatra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik Magyarországon vagy a határon kívül a 2023. őszi / 2024. tavaszi félév keretében jogász osztatlan képzésben, szakjogász, LLM képzésben, illetve egyéb alap, vagy mesterképzésben vesznek részt. 

4.    A pályázati díj összege és annak elbírálása

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt bíráló bizottság bírálja el. Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom adóköteles.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a pályázók száma nem éri el az 5 főt, a beérkezett pályázatokat a következő évi pályázati kiírásra benyújtott diplomamunkákkal együtt bírálja el.  

A pályázat kiírója lehetőség szerint támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az "Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle" és/vagy az „Infokommunikáció és Jog” című szakfolyóiratokban, a folyóiratok szerkesztői által meghatározott terjedelemben. 

5.    A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 2. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai és tartalmi követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiíró részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:


•    A pályázó neve, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefonszáma, valamint e-mail címe;
•    A pályamű címe;
•    A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe;
•    Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés);
•    A konzulens tanár/tanárok neve.

A pályázathoz csatolni szükséges a konzulens oktató (oktatók) rövid, írásos ajánlását.

6. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1033 Budapest, Vörösvári út 101. 

A pályaművet továbbá elektronikus úton, PDF formátumban is meg kell küldeni az  info@mszjf.hu e-mail címre.
    
7. A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. szeptember 30.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak közvetlen értesítést kapnak. A pályázat végeredménye a pályázatot kiíró szervezet honlapján (https://www.mszjf.hu/dijazottak) is közzétételre kerül. A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályaművet a pályázó által meghatározott időponttól honlapján lehívásra hozzáférhetővé tegye. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul továbbá, hogy az MSZJF számára megadott személyes adatait az MSZJF a pályázóval való kapcsolattartás, valamint a pályázatnak az MSZJF honlapján történő közzététele céljából kezelje. 

 

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület
 

bottom of page